Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid Skellefteortens Biodlarförenings årsmöte 2021-11-03 Sjungande Dalens idrottshall. Org nr 894701-2509

§1      Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§2      Till mötesordförande valdes Arja Kautto

§3      Till mötessekreterare valdes Gun-Mari Bäckström

§4      Till justeringsmän valdes Peder Marklund och Jan-Eric Pettersson

§5      Röstlängd var upprättad

§6      Kallelsen till årsmötet godkändes

§7      Dagordningen föredrogs och godkändes

§8      Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna

§9      Arja redogjorde för ekonomin som är god med ett plus på drygt 10 000:-

§10    Revisionsberättelse föredrogs

§11    Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

§12    Inga skrivelser från distriktet eller förbundet fanns

§13    Inga motioner eller styrelseförslag fanns

§14    Årsmötet beslöt att kostnadsersättningar till styrelsen ska vara oförändrade, ordförande och kassör 1000:-, sekreterare 600:-, övriga ledamöter och suppleanter 300:-. Reseersättning fastställdes till den skattefria delen 18:50.

§15    Förslag till verksamhetsplan 2022: föreläsning i mars med ev middag i anslutning, vårträff, studiebesök förslag till Finland, höstträff, årsmöte, praktiska temakvällar med t ex salvor med vax, smaksättning av honung, granskottshonung. Styrelsen undersöker och återkommer. Det efterfrågades en varroaplan av årsmötet. Anvisningar ska publiceras på hemsidan. Anders Saadio och Lars-Olov Lindgren rådfrågas om detta.

§16    Ingen budget var gjord för kommande verksamhetsår. Årsmötet tog upp frågan om man inte kunde använda årets överskott och avsätta till vårt varroa-konto. Årsmötet beslöt att göra så.

§17    Punkten ”Föreningens andel i medlemsavgiften” ströks då vi inte kan påverka den.

§18    A          Till ordförande på ett år omvaldes Britta Burström
          B          Till styrelseledamöter på två år omvaldes Arja Kautto och Gun-Mari Bäckström
          C          Till ersättare på ett år omvaldes Tommy Holmström och Ola Friström
          D          Till revisorer på ett år valdes Patrik Holmlund och PeO Dahlberg, båda nyval
          E          Till ersättare för revisorerna på 1 år valdes Maria Wiik Persson, nyval
          F           Till kyrkhelgsrepresentanter på 1 år omvaldes Britta Burström och Arja Kautto
          G          Till honungsbedömningskommittén anmäldes intresse från Anders Saadio, Madelene Bergqvist och Gun-Mari Bäckström under förutsättning att distriktet anordnar en kurs
          H          Till bihälsokommittén på ett är omvaldes Lars-Olov Lindgren och Anders Saadio
          I           Till biförmedlare på ett år omvaldes Lars-Olov Lindgren
          J           Till valberedningen på ett år omvaldes Eric Burtström
          K          Till hemsidesansvarig på ett år omvaldes Anders Saadio
          L           Till utbildningsledare på ett år omvaldes Lars-Olov Lindgren

§19    Ombud till länsförbundet våren 2022 anmälde sig Britta Burström och Kent Siden.
          När vi vet datumet så lägger vi ut på vår hemsida och frågar om någon fler är intresserad
          av att följa med.

§20    Övriga frågor

  • Västerbottens biodlarförening har köpt in 4 st oxalsyraförångare till oss. Den som lämnar vaxet i Stöcksjö hämtare förångarna. Oxalsyra finns hos Britta Burström.
  • Vem som är svärmfångare ska in på vår hemsida. Lars-Olov Lindgre och Åke Paulsson är svärmfångare
  • Medlemsförslag att föreningen ska köpa hem burkar på helpall för att få ner priset. Styrelsen ska inte hantera detta men ett annat förslag var att hantera detta i facebook-gruppen Skellefteortens biodlarförening.
  • Anders Saadio hade ett förslag från kommunen, de har tänkt starta ett projekt med en interaktiv park där vi kan ha interaktiva bikupor.  De står för kostnaden för kuporna. Mer information kommer på vår hemsida.
  • Röster från slungrummet: de vita honungshinkarna får inte tas med hem utan ska alltid finnas i slungrummet.
  • Det efterfrågades ett enklare sätt att boka slungrummet typ på hemsidan. Styrelsen utreder och återkommer

§21    Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun-Mari Bäckström

Justeras

Jan-Eric Pettersson                                                        Peder Marklund

Justerat och underskrivet original finns hos Sekreteraren