Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid Skellefteortens Biodlarförenings årsmöte 2020-11-03 på församlingshemmet Skellefteå lands, org nr 894701-2509.

§1                  Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2                  Till mötesordförande valdes Ingvar Boman.

§3                  Till mötesekreterare valdes Gun-Mari Bäckström

§4                  Till justeringsmän valdes Peder Marklund och Anders Saadio.

§5                  Röstlängd upprättades.

§6                  Kallelsen till årsmötet godkändes.

§7                  Dagordningen föredrogs och godkändes.

§8                  Verksamhetsberättelsen för 2020 upplästes och lades till handlingarna.

§9                  Kassaberättelsen föredrogs och lades till handlingarna

§10                Revisionsberättelsen föredrogs.

§11                Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12                Skrivelser från distriktet har i år gått ut på mail till alla medlemmar och inga skrivelser från förbundet fanns.

§13                Inga motioner eller styrelseförslag fanns inlämnade.

§14                Årsmötet beslöt att kostnadsersättningar till styrelsen ska vara oförändrade, ordförande och kassör 1000:-, sekreterare 600:-, övriga ledamöter och suppleanter 300:-.

§15                Preliminär verksamhetsplan för 2021 om möjligt för Corona: föreläsning i mars om varroabekämpning, vårträff, medverkan vid Kyrkhelgen med marknads-stånd och lotteriet, studiebesök under sommaren, årsmöte i november.

§16                Ingen budget har gjorts då vi inte vet om bigårdens vara eller icke vara.

§17                Föreningens andel i medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, dvs 70:-/medlem.

§18                Val av funktionärer i föreningen:

A                    Till ordförande på ett år omvaldes Britta Burström

B                    Till styrelseledamöter på 2 år valdes Anders Saadio, omval, och Kent Siden, nyval.

C                    Till suppleanter på 1 år valdes Tommy Holmström och Ola Friström, båda nyval.

D                   Till revisorer på 1 år valdes Göran Ceder och Solveig Båtmäster, båda omval.

E                    Till ersättare för revisorerna på 1 år valdes PeO Dahlberg, nyval.

F                    Till kyrkhelgsrepresentanter på 1 år valdes Britta Burström och Arja Kautto, båda omval.

G                   Honungsbedömningskommitténs vara eller inte vara diskuterades. Vb-distriktets förslag var att de anordnar en kurs i Lövånger. Anders Saadio och Göran Ceder anmälde sitt intresse om den blir av. Palmers förslag var att den som är medlem kan beställa etiketter utan att ha en bedömning.

H                   Till bihälsokommittén valdes Lars-Olof Lindgren och Anders Saadio, båda omval

I                     Till biförmedlare valdes Lars-Olof Lindgren, omval.

J                     Till valberedningen på 1 år valdes Eric Burström och Lars-Olof Lindgren, båda omval.

K                    Till hemsidesansvarig valdes Ander Saadio, omval

L                    Till utbildningsledare valdes Lars-Olof Lindgren, omval.

§19                Ombud till länsförbundet beslöt årsmötet att styrelsen ska utse dessa, 4 st.

§20                Övriga frågor

  • När det gäller varroaläget så har vi fortfarande bara 1 känt fall i Skellefteå
  • Föreningsbigårdens vara eller inte vara har diskuterats. Ordf Britta Burström redogjorde för situationen med kostnader kontra intäkter. Då vi inte längre har intäkter från Kyrkhelgen så kan vi inte finansiera gården längre. Vi har ca 18000:-/år i kostnader och bara ca 8000:-/år i intäkter. Britta har varit i kontakt med Bouleklubben som har en tom lokal i Sjungande Dalen, kostnaden för den är 4800:-/år.
  • Årsmötet beslöt att säga upp Föreningslokalen i Kåge (hos kommunen) och skriva nytt kontrakt med Bouleklubben.

§21                Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun-Mari Bäckström

Justeras:

Anders Saadio                                                                Peder Marklund

Justerat och underskrivet original finns hos Sekreteraren