Styrelsemöte 2021-11-23

Minnesanteckningar från styrelsemöte 1 2022                    23/11 2021 kl 19.00 hos Britta

Närvarande: Kent Sidén, Anders Saadio och Britta Burström

§1                  Ordförande öppnande mötet

§2                  Dagordningen godkändes

§3                  Årsmötesprotokollet lästes upp

§4                  Verksamhetsplanen för 2022 diskuterades

Britta har pratat med Lena Våglund som arbetar på Studieförbundet  Vuxenskolan. Praktiska temakvällar t ex salvor, vaxbearbetning, smaksättning av honung, granskottshonung skulle vi kunna ha tillsammans i Vuxenskolans        lokaler i månadsskiftet januari – februari. Begränsat antal deltagare, 8-10   personer. Inbjudning med tid och anmälningsförfarande skickas ut med mail.

Vi planerar en föreläsning med middag i mars, vi kollar om vi kan bjuda in en                            föredragshållare. Förslag på ämne och föreläsare mottages tacksamt. Ev. Tema ”Drottningodling”

Vårträffen bör hållas i senare delen av maj. Vi undersöker om Hans och Ulla Löfgren från Stöcksjö kan komma då.

Studiebesök till Finland under sommaren. Arja får i uppdrag att undersöka möjligt besöksmål.

Höstträffen återkommer vi med. Ett förslag är att intresserade kan träffas för att göra mjöd.

Årsmötet kommer att hållas som vanligt i början av november.

§5                  Ekonomirapporten granskades och ser bra ut nu när vi minskat på lokalkostnaderna.  

§6                  Under övriga frågor tog vi upp förslaget från årsmötet om att upprätta en varroaplan. Anders Saadio ska ta kontakt med Lars-Olov Lindgren i frågan. Anders ska också kolla om det är möjligt att nyttja ett bokningsprogram för        slungrummet.                     

§7                  Ordförande avslutade mötet.