Styrelsemöte 2021-11-23 Konstituerande

Minnesanteckningar från konstituerande möte 23/11 2021 kl 19.00

Närvarande: Anders Saadio, Kent Sidén och Britta Burström

§1                  Ordförande Britta Burström förklarade mötet öppnat

§2                  Till vice ordförande valdes Anders Saadio

                      Till kassör valdes Arja Kautto

                      Till sekreterare valdes Gun-Mari Bäckström

                      Till ordinarie  styrelsemedlem valdes Kent Sidén

                      Ersättare i styrelsen är Ola Friström och Tommy Holmström

§3                  Teckningsrätt i styrelsen var för sig har Arja Kautto och Britta Burström

§4                  Ombud till länsförbundets årsmöte: Kent Sidén, Anders Saadio och Britta Burström

§5                  Mötet avslutades av ordförande